Menu Zamknij

Tag: Ampacity

Ampacity – Superluminal

Różne rodza­je sta­re­go roc­ka zamknię­te w for­mu­le dłu­gich utwo­rów bez woka­lu. Dwa i pół roku po gorą­co przy­ję­tym pły­to­wym debiu­cie „Encounter One” Ampacity nagra­ło nowy mate­riał. „Superluminal” powstał na bazie zespo­ło­we­go jamo­wa­nia, pró­bo­wa­nia, ma więc brzmie­nie zbli­żo­ne do wyko­na­nia koncertowego.

różni wykonawcy – Nowe idzie od morza 2

Druga część skła­dan­ki opo­wia­da­ją­cej histo­rię naj­now­szą sce­ny trój­miej­skiej i jej oko­lic. Na tę kom­pi­la­cję skła­da się aż 28 utwo­rów tyluż wyko­naw­ców, któ­re podzie­lo­no na dwie pły­ty – jed­ną zaj­mu­ją pro­duk­cje elek­tro­nicz­ne i eks­pe­ry­men­tal­ne, dru­gą zapeł­ni­ły bar­dziej tra­dy­cyj­ne pio­sen­ki oraz muzy­ka gitarowa.

Ampacity – Encounter One

Na począt­ku lat 70. wyścig mocarstw o pierw­szy krok na Księżycu jest już roz­strzy­gnię­ty. Satelity śle­dzą zie­mię z nie­ba, w kosmos wystrze­lo­no pierw­sze son­dy (dziś poza gra­ni­ca­mi Układu Słonecznego), wkrót­ce powsta­ną ekra­ni­za­cje opo­wia­dań Lema o pilo­cie Pirxie.

Spacefest nr 2, 7–8 grudnia 2013, Gdańsk

Krótką rela­cję z tego festi­wa­lu przy­go­to­wa­łem w ramach obo­wiąz­ków zawo­do­wych. Zostało jed­nak spo­ro mate­ria­łów i obser­wa­cji, któ­re nie paso­wa­ły do logo z czer­wo­nym pro­sto­ką­tem (któ­ry ktoś ostat­nio nazwał kwa­dra­ci­kiem). Dla fanów angiel­skie­go fut­bo­lu i mia­sto­wych barów mlecznych.