Menu Zamknij

Tag: Ampersand

Jazzpospolita – Impulse

Ta nazwa pasu­je mi do tego, na co cza­sem pozwa­lam sobie w tej rubry­ce. Wrzucam tu rze­czy z dział­ki red. Handzlika – odważ­ne, ale nie­re­zy­gnu­ją­ce z komu­ni­ka­cji. „Jazz” ozna­czał­by tu muzy­kę wyma­ga­ją­cą, zaspo­ka­ja­ją­cą potrze­by wydu­ma­ne czy niszo­we, a „pospo­li­tość” sta­ła­by może nie za powszech­ność, ale potocz­ną rozu­mial­ność (czy­li anty-niezrozumiałość).

Jazzpospolita – Repolished Jazz

Po świet­nej pły­cie „Impulse” z począt­ku roku 2012 przy­cho­dzi następ­na atrak­cja od Jazzpospolitej, z pozo­ru inte­re­su­ją­ca głów­nie prze­ko­na­nych już wiel­bi­cie­li tej gru­py. „Repolished Jazz” to garść remik­sów utwo­rów z „Impulse” plus zaku­rzo­na epka nagra­na już pra­wie czte­ry lata temu, któ­rej nakład był wyczerpany.

Superxiu – Idealism

Najbardziej zwra­ca uwa­gę akcent woka­li­sty. Brytyjski, może nie oks­fordz­ki, ale kol­ski (z całym sza­cun­kiem) też nie, wie­je tu Szkocją. „Seu kleus”, woła Damian Bończyk w „Corridors Of Sand”, bar­dzo uda­nym punk­cie star­to­wym pły­ty. „Jeu pelin mi daun kleu­sa...” w „Linne”.