Menu Zamknij

Tag: Antena Krzyku

Daniel Spaleniak – Back Home

Po nie­złym debiu­cie sprzed dwóch lat łodzia­nin Daniel Spaleniak nagrał znacz­nie lep­szą od „Dreamers” pły­tę. Zainteresowali się nią pro­du­cen­ci seria­lu „Elementary” (współ­cze­snej, osa­dzo­nej w Nowym Jorku wer­sji przy­gód Sherlocka Holmesa).

Hidden World – Singles

Tylko sześć pio­se­nek, ale same dobre. Każdą war­szaw­ski zespół wydał wcze­śniej na winy­lo­wych sin­glach – teraz pierw­szy raz na kom­pak­cie. Zespół pocho­dzi z Puław i ostat­nio był w tra­sie kon­cer­to­wej z The Stubs, któ­rzy wyda­ją się rów­nie dobrym punk­tem odnie­sie­nia jak The Black Tapes. Hidden World gra melo­dyj­ne­go rock and rol­la z hardcore’em w tle.

Super Girl & Romantic Boys – Stop!klatka

Powrót wca­le nie taki nostal­gicz­ny. W zeszłym roku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od deka­dy debiut Super Girl & Romantic Boys, a zespół zagrał nawet na Off Festivalu. Droga do nowych dzia­łań była otwar­ta. Teraz wyszła winy­lo­wa pły­ta, led­wie pięć pio­se­nek, w tym jeden cover, ale co to są za piosenki!