Menu Zamknij

Tag: Aphex Twin

AFX – Orphaned Deejay Selek 2006-08

Nowa pły­ta z daw­ny­mi utwo­ra­mi AFX, czy­li – zda­wa­ło się, że porzu­co­ne­go na dobre – aci­do­we­go wcie­le­nia Aphexa Twina, wywo­łu­je tzw. mie­sza­ne uczu­cia. Dziennikarz ser­wi­su Resident Advisor przy­tom­nie zazna­cza, że wyda­ny w 2006 r. poprzed­ni album AFX „Chosen Lords” był ide­al­nym pogrze­bem – pły­tą tak dobrą, że nie potrze­bo­wa­ła następcy.

Aphex Twin – Syro

Po jego poprzed­niej pły­cie Reni Jusis uczy­ni­ła na łamach „Wyborczej” wzru­sza­ją­ce wyzna­nie: „Jestem zafa­scy­no­wa­na twór­czo­ścią Aphex Twina. Chciałabym robić tak trud­ną muzy­kę, nie wiem jed­nak, czy spo­tka­ło­by się to ze zro­zu­mie­niem”. Co ma do powie­dze­nia Aphex, naj­więk­szy inno­wa­tor muzy­ki lat 90., na pły­cie „Syro” wyda­nej po kil­ku­na­stu latach przerwy?