Menu Zamknij

Tag: Babadag

Babadag – Babadag

W zespo­le o nazwie ze Stasiuka i z mapy reali­zu­je się Ola Bilińska, do tej pory głów­nie woka­list­ka pio­sen­ko­wych zespo­łów Płyny i Muzyka Końca Lata. W grud­niu – tym razem albo bar­dzo mroź­nym, albo wil­got­nym i mgli­stym – wyda­ła dłu­go ocze­ki­wa­ny album, na któ­rym rzą­dzi już tyl­ko ona.