Menu Zamknij

Tag: Bad Light District

Bad Light District – Science Of Dreams

Może to tyl­ko złu­dze­nie, ale wyda­je mi się, że „pol­skie gita­ro­we zespo­ły śpie­wa­ją­ce po angiel­sku” (dalej: PGZŚpA) są doj­rzal­sze niż te sprzed deka­dy. Takie są Vapour Trails czy Bad Light District. Może to kwe­stia tego, że ludzie z dzi­siej­szych PGZŚpA chwy­ci­li za instru­men­ty już dobre dzie­sięć lat temu?