Menu Zamknij

Tag: Banda Nella Nebbia

Banda Nella Nebbia – Banda Nella Nebbia

Płyta zaczy­na się od bul­go­czą­ce­go rif­fu elek­trycz­ne­go basu, do któ­re­go pręd­ko dołą­cza­ją instru­men­ty per­ku­syj­ne, stru­no­we i dęte. Polski skład dowo­dzo­ny przez cha­ry­zma­tycz­ne­go Litwina Franciszka Szpilmana two­rzą muzy­cy z Warszawy i Sejn, ale pole dzia­łań jest szer­sze, ten wschód Europy się­ga dale­ko na południe.