Menu Zamknij

Tag: Barbara Klicka

Tajny – Tajny

Przyjemna zale­głość. Zespół Tajny skom­ple­to­wa­ła basist­ka Małgorzata Tekiel (wie­ki temu w świet­nej kape­li Będzie Dobrze, póź­niej w Pudelsach) na potrze­by dzie­ła „Nowy Tajny Detektyw”. Jego czę­ścia­mi są rów­nież blog, wysta­wa, a w kom­ple­cie do pły­ty jest gazeta.