Menu Zamknij

Tag: Bartosz Boro Borowski

1926 – 1926

Nazwa łaj­by to data nada­nia praw miej­skich Gdyni. Załoga to muzy­cy z doświad­cze­niem z takich grup jak Kiev Office i Marla Cinger. Kapitanem jest Bartosz Boro Borowski, gdyń­ski gita­rzy­sta, a zwłasz­cza ani­ma­tor sce­ny nie­za­leż­nej. A w jaki rejs wybie­ra się sta­tek o trzech masz­tach (gita­rach)?