Menu Zamknij

Tag: Bastard Disco

Bastard Disco – Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u Warszawa ma reno­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­nych zespo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, zanim na dobre zaczną funk­cjo­no­wać. Bastard Disco wyko­nu­je muzy­kę ide­al­nie pasu­ją­cą do tej wid­mo­wej sce­ny, ale lepiej brzmiącą.