Menu Zamknij

Tag: Battles

Battles – La Di Da Di

Żeby upo­rać się z nową pły­tą ter­ce­tu Battles, trze­ba by zapo­mnieć o tym, że ta muzy­ka naj­lep­sza jest na żywo. Precyzję gita­ro­wo-elek­tro­nicz­ne­go gra­nia Battles naj­le­piej podzi­wiać na wła­sne oczy, zwłasz­cza popi­sy per­ku­si­sty Johna Staniera są w prze­wi­dy­wal­nym świe­cie indie roc­ka czymś ekstraordynaryjnym.