Menu Zamknij

Tag: BDTA

Kucharczyk – Brak

Na pew­no ist­nie­ją lep­sze lekar­stwa na ból gło­wy niż nowy album Wojciecha Kucharczyka. Muzyk i wydaw­ca, gra­fik i ani­ma­tor obec­ny na (nie tyl­ko pol­skiej) sce­nie nie­za­leż­nej od lat 80. lubi wyra­zi­ste dźwię­ki i moc­ne ryt­my, ceni go świat techno.

Mirt – Vanishing Land

Vanishing Land” mia­ło być kom­pi­la­cją trzech wcze­śniej­szych epek, ale skoń­czy­ło się 11. peł­no­praw­nym albu­mem Tomasza Mirta. Artysta wyrzu­cił część wyj­ścio­we­go mate­ria­łu, resz­tę prze­two­rzył i dołą­czył nowe utwo­ry. W tym zawa­ha­niu mię­dzy sta­rym a nowym odbi­ja się zawar­tość „Vanishing Land”.