Menu Zamknij

Tag: Because Music

Metronomy – Summer 08

Co się wyda­rzy­ło latem 2008 r.? Metronomy nagry­wa­ło bar­dzo póź­niej chwa­lo­ną impre­zo­wą pły­tę „Nights Out”. Od tam­tej pory pro­jekt Josepha Mounta skrę­cił na parę lat w stro­nę pio­se­nek psy­cho­de­licz­nych i gita­ro­wych. Teraz wra­ca z pły­tą sen­ty­men­tal­ną, zbyt wcze­śnie tęsk­nią­cą do ery tęsk­no­ty za elek­tro­ni­ką lat 80.

Metronomy – Love Letters

Tytułowy sin­giel i pięk­ny doń wide­oklip o niczym nie świad­czą. W ostrym motow­no­wym „Love Letters” Metronomy wyglą­da­ją i brzmią jak żyw­cem wyrwa­ni z lat 60., pod­czas gdy lwia część pły­ty to nowo­cze­sne pio­sen­ki z dużym udzia­łem elek­tro­ni­ki i gita­ro­wy­mi wtrętami.