Menu Zamknij

Tag: Beirut

LNZNDRF – LNZNDRF

Nowość. Mają „wła­sną dzia­łal­ność” bra­cia Aaron i Bryce Dessnerowie, ma woka­li­sta Matt Berninger (w duecie EL VY), przy­szedł czas na dwóch skry­tych dotąd w cie­niu człon­ków The National. Bracia Bryan i Scott Devendorfowie, odpo­wied­nio per­ku­si­sta i basi­sta wywo­dzą­ce­go się z Ohio zespo­łu, zało­ży­li nową grupę.

Beirut – No No No

Chowający za szyl­dem Beirut Zach Condon, Amerykanin z Nowego Meksyku, zda­je się kla­sy­kiem muzy­ki nie­za­leż­nej, a nie skoń­czył jesz­cze 30 lat. Miał moc­ne wej­ście – bli­sko deka­dę temu dwie­ma pły­ta­mi uko­ił nostal­gię tra­wią­cą każ­de mło­de poko­le­nie śpiew­nym gło­sem, tęsk­ną muzy­ką orkie­stry dętej i zdję­cia­mi w sepii.