Menu Zamknij

Tag: Berlin

Liima – ii

Gra pozo­rów: „ii” jest pierw­szą pły­tą, a debiu­tan­ta­mi – sta­rzy zna­jo­mi. Do nowe­go zespo­łu fiń­ski per­ku­si­sta Tatu Rönkkö zapro­sił bowiem trzech muzy­ków duń­skiej gru­py Efterklang. Piosenki zawar­te na „ii” opra­co­wa­li pod­czas mie­sięcz­nych poby­tów („rezy­den­cji”) w Finlandii, Berlinie, Stambule i na Maderze.

Non-Human Persons – No Fear

W zeszłym roku war­szaw­ski duet Fuka Lata prze­niósł się do Berlina. Tam naro­dził się sio­strza­ny pro­jekt Non-Human Persons w tym samym skła­dzie. Jeszcze przed pre­mie­rą debiu­tanc­kiej pły­ty arty­ści ze swo­imi wystę­pa­mi moc­no weszli w noc­ną tkan­kę sto­li­cy Niemiec.