Menu Zamknij

Tag: Besides

Besides – We Were So Wrong

Zespół Besides nabrał ostat­nio wia­tru w żagle dzię­ki zwy­cię­stwu w zeszło­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu „Must Be The Music” słu­żą­ce­go do wyła­nia­nia mło­dych talen­tów. Album dato­wa­ny na rok 2013 po tele­wi­zyj­nych wystę­pach kwar­te­tu z Brzeszcz wró­cił więc do sprzedaży.