Menu Zamknij

Tag: Best Coast

Best Coast – California Nights

Zakochaj się w Kalifornii – wra­ca­ją auto­rzy ścież­ki dźwię­ko­wej waka­cji 2010 (debiut „Crazy For You”). Trzecia pły­ta sty­lo­we­go ame­ry­kań­skie­go duetu jak daw­niej bie­gnie od zwrot­ki do refre­nu i z powro­tem, i tak od pierw­szej minu­ty do ostat­niej. Słoneczne gita­ro­we pio­sen­ki są peł­ne ener­gii, ale opar­te na tem­pach i sekwen­cjach akor­dów uło­żo­nych bodaj jesz­cze w Lascaux.