Menu Zamknij

Tag: Blue Tapes and X Ray

Trupa Trupa – Headache

Gdy ma się w skła­dzie uta­len­to­wa­ne­go orga­ni­stę, prze­ste­ry na gita­rach, a tak­że sym­pa­tię do lat 60. w muzy­ce, to łatwo utkwić w prze­wi­dy­wal­nej sty­li­sty­ce. Trójmiejski kwar­tet Trupy Trupa gar­dzi łatwi­zną. Ich trze­cia pły­ta „Headache” jest doj­rza­ła, róż­no­rod­na i peł­na atrak­cyj­nych kom­po­zy­cji (a kla­wi­szo­wiec gry­wa na gitarze).