Menu Zamknij

Tag: Bocian

Zeitkratzer – Saturation

25 mie­się­cy temu zmarł kom­po­zy­tor Zbigniew Karkowski, jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych posta­ci muzy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej. Jego meto­dą wyzwo­le­nia muzy­ki kla­sycz­nej z XIX-wiecz­nych oko­wów aka­de­mi­zmu, hie­rar­chii i dys­cy­pli­ny był szok, narzę­dziem – lap­top i nagło­śnie­nie wręcz fizycz­nie oddzia­łu­ją­ce na słuchaczy.

Wojciech Bąkowski – Kształt

Czy za pły­tę moż­na dostać Nike? Bąkowski – arty­sta wizu­al­ny, poeta i muzyk – to brat nomi­no­wa­ne­go w tym roku Sieńczyka. Brzydkie czerń, biel i pik­sel, zbli­że­nia Bąkowskiego uzu­peł­nia­ją się jak yin i yang z brzyd­kim kolo­rem i dale­ki­mi pla­na­mi Sieńczyka.