Menu Zamknij

Tag: Bôłt

Lenar / Masecki / Zrałek – Fortepian Chopina

Marcin Masecki wydał wła­śnie, w cią­gu tygo­dnia, dwie pły­ty. Na jed­nej są ostat­nie sona­ty Beethovena zagra­ne „na głu­cho”, w zatycz­kach, bo kom­po­zy­tor, pisząc je, od daw­na był głu­chy. Tropem wcze­śniej­szej „Die Kunst der Fuge” Bacha, pły­ta uczło­wie­cza i aktu­ali­zu­je wybit­ne, zasty­głe dzieło.

Asi Mina – Biało

Coraz wię­cej płyt zaha­cza o Mirona Białoszewskiego – i dobrze. Jego twór­czość przy­cią­ga duchy nie­spo­koj­ne i wraż­li­we. Joanna Bronisławska, czy­li Asi Mina, Białoszewskim zafa­scy­no­wa­ła się jako 11-lat­ka. Do poświę­ce­nia mu słu­cho­wi­ska goto­wa jest dopie­ro teraz, po 30 latach z Mironem.