Menu Zamknij

Tag: Bownik

Bownik – Bownik

Przykład na to, że war­to być w odpo­wied­nim cza­sie we wła­ści­wym miej­scu. Pół roku temu na festi­wa­lu Spring Break w Poznaniu parę osób zwró­ci­ło uwa­gę na efek­tow­ny, pełen emo­cji kon­cert gru­py Control The Weather.