Menu Zamknij

Tag: Brian Eno

Brian Eno – Reflection

Prawie dokład­nie w pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci Davida Bowiego nową pły­tę wydał jego przy­ja­ciel – muzyk i pro­du­cent Brian Eno. Anglik wró­cił wła­śnie do wiel­kiej for­my albu­mem „Reflection”. Odpowiednia apli­ka­cja może spra­wić, że ta muzy­ka do prze­my­śleń będzie grać bez końca.

Eno/Hyde – High Life

Drugi album spół­ki legen­dar­ne­go kom­po­zy­to­ra i pro­du­cen­ta Briana Eno (m.in. David Bowie, U2, Coldplay) oraz Karla Hyde’a (woka­li­sty i muzy­ka Underworld). Trochę jak w przy­pad­ku fran­cu­skie­go duetu Air pierw­szy z nich zajął się instru­men­ta­mi kla­wi­szo­wy­mi i tech­ni­ką, dru­gi przede wszyst­kim gita­rą i basem.