Menu Zamknij

Tag: CocoRosie

CocoRosie – Heartache City

Na szó­stej pły­cie wra­że­nie, że sio­stry Casady się powta­rza­ją, jest doj­mu­ją­ce. Zrobiło się spo­ro arty­stów podob­nych do nich: co dru­gi two­rzy w domu, osią­gnię­cie efek­tu ulot­no­ści i deli­kat­no­ści sta­ło się łatwe, ale te z gór­ką dzie­sięć lat temu CocoRosie były objawieniem.