Menu Zamknij

Tag: Concord

Paul Simon – Stranger To Stranger

Pięć lat zabra­ło Paulowi Simonowi nagra­nie nowe­go albu­mu. W jed­nym z utwo­rów sły­chać tyka­nie zega­ra, ale 74-let­ni Amerykanin pograł tym razem bar­dzo nowo­cze­śnie. Czy pomógł pro­du­cent Roy Halee (lat 81!), któ­ry pra­co­wał już przy pierw­szych demów­kach Simon & Garfunkel w 1964 roku?

Dianne Reeves – Beautiful Life

Zdarza się rzad­ko. Włączam w nie­dzie­lę jakąś śred­nio zapo­wia­da­ją­cą się pły­tę – taką, po któ­rej wła­ści­wie wia­do­mo, cze­go się spo­dzie­wać – tak tyl­ko, żeby powsta­wać poma­łu, przej­rzeć nety, gaze­ty, zro­bić śnia­da­nie, zjeść na bal­ko­nie i tak dalej. Premiera sprzed pół roku, któ­ra gdzieś się zawie­ru­szy­ła, za póź­no o niej pisać, jed­no prze­słu­cha­nie i do archiwum.