Menu Zamknij

Tag: Curse Ov Dialect

Curse Ov Dialect – Twisted Strangers

W pły­tach hipho­po­wych naj­bar­dziej lubię to, że mają intro­duk­cje. Może się w nich zda­rzyć dosłow­nie wszyst­ko. O.S.T.R. dał ostat­nio krót­ki, poważ­ny mono­log o śmier­ci i muzy­ce. Curse Ov Dialect zaczy­na­ją pły­tę od „Brotherhood”, któ­re z kolei zaczy­na się od prze­ste­ro­wa­ne­go frag­men­tu jakie­goś hitu z lat 80. (bądź jego imi­ta­cji), a ten wyra­dza się w fun­da­ment podkładu.