Menu Zamknij

Tag: Czesław Mozil

Makaruk – Kino mocne

Utalentowany muzyk i pro­du­cent Dariusz Makaruk prze­no­si pio­sen­ki z pol­skich fil­mów z lat 30. w XXI wiek. Można by powie­dzieć, że pły­nie na fali popu­lar­no­ści seria­lu „Bodo”, gdy­by nie to, że wer­sje z „Kina moc­ne­go” są odważ­ne, jazzująco-elektroniczne.

Zabrocki – 1+1=0

Ta pły­ta, o czym świad­czy tytuł, jest rodza­jem zada­nia roz­wią­za­ne­go na luzie, bez bycia oce­nia­nym. Marcin Zabrocki, muzyk zna­ny z Pogodno czy Hey (wśród gości Budyń, Nosowska uży­wa­ją­ca sło­wa na „ch”, Czesław Mozil, Basia Wrońska z Pustek) debiu­tu­je solo kolek­cją piosenek.

Kumka Olik – Yoko Eno

Ochrypły, raz moc­ny, raz wyco­fa­ny wokal Kuby Holaka wyróż­nia Kumkę Olik. Źle zro­bi­łem, że przed posłu­cha­niem muzy­ki wyczy­ta­łem tek­sty z ksią­żecz­ki. Są bła­he – pro­sto­ta nie jest zła i ludzie dwa razy star­si od Kumki uda­ją nasto­lat­ki, ale nawet w popie potrzeb­ne jest prze­kro­cze­nie, tro­chę niepokoju.