Menu Zamknij

Tag: Dagadana

Dagadana – Meridian 68

Dwa lata minę­ły od ukra­iń­skie­go Majdanu i od ostat­niej pły­ty pol­sko-ukra­iń­skie­go zespo­łu Dagadana. „Meridian 68” przed­sta­wia­ją jako swo­ją naj­bar­dziej fol­ko­wą pły­tę, ale nie cho­dzi tyl­ko o kra­je uro­dze­nia artystów.

Dagadana – Dlaczego nie

Młody pol­sko-ukra­iń­ski zespół po zeszło­rocz­nym debiu­cie nie zwal­nia tem­pa. W sobo­tę Dagadana zagra w Warszawie przed Tinariwen, w listo­pa­dzie w Paryżu, a w grud­niu – w Singapurze i Dżakarcie! Jak w refre­nie Fisza ta muzy­ka jest języ­kiem wszechświata.

Dagadana – List do ciebie

Pozycja star­to­wa nie­wy­god­na. Ukraina poka­zu­je nam wła­śnie, że moż­na zmie­niać świat, a pol­sko-ukra­iń­ski zespół w tej samej chwi­li wyda­je na świat mie­sią­ca­mi szy­ko­wa­ną pły­tę, na któ­rej zma­ga się z poezją Janusza Różewicza.

Dagadana – Maleńka

Magnetyczne! Bez cepe­lii, bez paź­dzie­rzo­wej ludo­wi­zny Daga Gregorowicz, Dana Wynnycka i Miko Pospieszalski zgłę­bia­ją melo­dyj­ność i śpiew­ność języ­ków ukra­iń­skie­go i pol­skie­go oraz ich wspól­ność, prze­ni­ka­nie się. Czar i pozy­tyw­na ener­gia pły­ną­ce z tego nagra­nia pole­ga­ją nie tyl­ko na uży­ciu zabaw­ko­wych instru­men­tów, pozy­ty­wek itd., oraz „świet­nej zaba­wie przy nagry­wa­niu płyty”.