Menu Zamknij

Tag: Daniel Spaleniak

Daniel Spaleniak – Back Home

Po nie­złym debiu­cie sprzed dwóch lat łodzia­nin Daniel Spaleniak nagrał znacz­nie lep­szą od „Dreamers” pły­tę. Zainteresowali się nią pro­du­cen­ci seria­lu „Elementary” (współ­cze­snej, osa­dzo­nej w Nowym Jorku wer­sji przy­gód Sherlocka Holmesa).

Daniel Spaleniak – Dreamers

Amerykańskie brzmie­nia w wyko­na­niu łodzia­ni­na gra­ją­ce­go na gita­rze i nie tyl­ko, wspo­ma­ga­ją­ce­go się też kom­pu­te­rem. Jak wie­lu przed nim i pew­nie po nim inspi­ru­je się on popkul­tu­rą z USA przede wszyst­kim XX wie­ku. Śpiewa o samot­no­ści, bez­sen­no­ści, pale­niu – to uni­wer­sal­ne sytuacje.