Menu Zamknij

Tag: Dawid Podsiadło

Milky Wishlake – Wait For Us

Debiutant Milky Wishlake, czy­li Kamil Zawiślak, pasu­je do wytwór­ni Nextpop (i jesz­cze do zaha­cza­ją­cej o hip-hop U Know Me). Wokalista i pro­du­cent, pia­ni­sta jaz­zo­we­go Quantum Trio, celu­je w pio­sen­ko­wą elek­tro­ni­kę w sty­lu Bokki czy Baascha. Pomaga mu węgier­ski per­ku­si­sta Peter Somos, a na pły­cie gosz­czą też Dawid Podsiadło oraz mło­da woka­list­ka Oly.

Karolina Kozak – Homemade

Artystka pięć lat temu bły­snę­ła bar­dzo dobrym albu­mem „Tak zwy­czaj­ny dzień”. Zarówno muzycz­na zawar­tość, jak i wize­ru­nek Karoliny Kozak z tam­te­go okre­su czy­ni­ły z niej „dziew­czy­nę z sąsiedz­twa”, sym­pa­tycz­ną i bystrą, natu­ral­ną, nawet eko, i bez­po­śred­nią, ciepłą.