Menu Zamknij

Tag: Deerhoof

Deerhoof – La Isla Bonita

Nie do wia­ry, że Deerhoof, zespół fun­da­men­tal­ny dla dzi­siej­szej gita­ro­wej alter­na­ty­wy, obcho­dzi 20-lecie. Nowy album wiecz­nie mło­dych Kalifornijczyków, już 13., w Polsce uka­zu­je się w Lado ABC, wytwór­ni muzy­ków two­rzą­cych war­szaw­ską sce­nę impro­wi­zo­wa­ną, pio­sen­ko­wą i awangardową.

Podsumowanie 2011

Robert Sankowski zor­ga­ni­zo­wał w „Gazecie” gło­so­wa­nie na naj­lep­sze pły­ty 2011 roku i musia­łem wziąć w nim udział. Nie lubię brać udzia­łu, bo nie da się wszyst­kich płyt wycho­dzą­cych w cią­gu roku wysłu­chać z rów­ną uwa­gą, a mi nie uda­ło się nawet dotrzeć do wszyst­kich cie­ka­wych. Czyli mia­łem wybrać dzie­sięć dobrych płyt pol­skich i uło­żyć je w kolej­no­ści od naj­lep­szej do naj­gor­szej, a następ­nie to samo zro­bić z pły­ta­mi zagranicznymi.