Menu Zamknij

Tag: Deerhunter

Deerhunter – Fading Frontier

Patykowaty, cier­pią­cy na zespół Marfana Bradford Cox, rocz­nik ’82, już jako dzie­ciak posta­wił na muzy­kę. Wydawał pły­tę za pły­tą, puchło udo­stęp­nia­ne w inter­ne­cie archi­wum pio­se­nek. Tak było do momen­tu, gdy w zeszłym roku dyk­ta­to­ra zespo­łu Deerhunter prze­je­chał samochód.

Deerhunter – Monomania

Najbardziej z pro­duk­cji lide­ra zespo­łu Bradforda Coxa lubię jego solo­wą twór­czość pod nazwą Atlas Sound. Tam jest spo­koj­niej­szy, wędru­ją­cy poza cza­sem, retro i futu­ro naraz. Artysta ma też jed­nak powód, by pro­wa­dzić regu­lar­ny roc­ko­wy zespół – Łowcę Jeleni właśnie.