Menu Zamknij

Tag: Der Father

Der Father – Wake Up

Kolejny zespół z sze­ro­kie­go krę­gu war­szaw­skich muzy­ków zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem wytwór­ni Lado ABC pro­wa­dzo­nej m.in. przez Macia Morettiego i Pawła Szamburskiego. Der Father są tro­chę jak Pictorial Candi z Candelarią Saenz Valiente na cze­le, tro­chę jak Gaba Kulka ze swo­imi muzy­ka­mi, zupeł­nie ina­czej niż Babadag z Olą Bilińską.