Menu Zamknij

Tag: Destroyer

Destroyer – Poison Season

Utalentowany pan Dan Bejar, alfa i ome­ga kana­dyj­skiej gru­py Destroyer, po dosko­na­łym popo­wym „Kaputt” sku­pił się na pra­cy w The New Pornographers, gdzie jest jed­nym z kil­ku lide­rów. Na nową rzecz Destroyera kazał cze­kać czte­ry lata.

The New Pornographers – Brill Bruisers

The New Pornographers to spe­cy­ficz­ny zespół. Do kano­nu współ­cze­sne­go pop roc­ka weszły ich pierw­sze trzy albu­my z począt­ku XXI wie­ku – żywio­ło­we, sza­lo­ne i melo­dyj­ne. Później gru­pa dowo­dzo­na przez A.C. Newmana nie­co spu­ści­ła z tonu, popa­dła w melan­cho­lię na dwa dłu­gie albumy.