Menu Zamknij

Tag: Dezerter

Vienio – Profil pokoleń vol. 1

Vienio to nie tyl­ko zało­ży­ciel Molesta Ewenement. Jako radio­wiec pro­pa­gu­je roc­ka wśród hipho­pow­ców, rap wśród słu­cha­czy roc­ka, ma audy­cję z Tomkiem Lipińskim z Tiltu, widać go na kon­cer­tach reg­ga­e’o­wych, gra m.in. z gita­ro­wym Way Side Crew. Kocha muzy­kę, tro­pi połą­cze­nia i podobieństwa.

Dezerter – Prawo do bycia idiotą

Nomeansno na okład­ce swo­jej pły­ty sfo­to­gra­fo­wa­li wrzut: „how fuc­ken old are Nomeansno? Give it up grand dads”. Dezerter – legen­da war­szaw­skie­go i, trze­ba tak to ująć, euro­pej­skie­go punk roc­ka – tak jak oni wyko­nu­je swo­je pra­wo do nagry­wa­nia płyt w trzy­dzie­stym roku działalności.