Menu Zamknij

Tag: Diana Krall

Diana Krall – Glad Rag Doll

Przemysł upa­da muzycz­ny, rynek pły­to­wy oraz cier­pli­wość słu­cha­czy. Są coraz lep­sze spo­so­by wyda­wa­nia pie­nię­dzy, chciał­bym napi­sać o mnó­stwie płyt, któ­re do mnie przy­cho­dzą, ale napi­sa­łem o Dianie Krall. Wydała wła­śnie pły­tę i gra kon­cert w Warszawie. Świetny powód, nie?