Menu Zamknij

Tag: Dunno Recordings

Wojciech Bąkowski – Telegaz

Na nowej pły­cie „Telegaz” Wojciech Stanisław Bąkowski jest zmę­czo­ny. Niechętnie pisze tek­sty, nie­chęt­nie je wygła­sza. Dzięki pil­nej eks­plo­ra­cji muzycz­nych śmiet­nisk dru­gi solo­wy album daw­ne­go woka­li­sty Niwei jest jed­nak bar­dzo błyskotliwy.