Menu Zamknij

Tag: Dva

Dva – Nipomo

To par­tia Davida Byrne’a – eks­pe­ry­men­tal­na. Pozwala sobie na wszyst­ko, ale sta­ra się zamknąć to w for­mu­le śpie­wa­nej, melo­dyj­nej pio­sen­ki. Wszystkie środ­ki po temu są dozwo­lo­ne. Rządzi elek­tro­ni­ka i sam­ple, w dru­gim sze­re­gu są jed­nak licz­ne instru­men­ty aku­stycz­ne – dęte, stru­no­we, perkusyjne.