Menu Zamknij

Tag: Earl Jacob

Earl Jacob – Czuły Rambo

Dwa lata temu cza­ro­wał prze­bo­ja­mi „Twoja mama lubi mnie bar­dziej niż ty” czy „Stój głup­ta­sie” z debiu­tu „Warto roz­ra­biać”. Sprawdzony w ska i dan­ce­hal­lu, muzy­ce typo­wo jamaj­skiej, Earl Jacob (czy­li Kuba Sadowski) od lat dzia­ła w kolek­ty­wie Tisztelet Sound, od 2009 r. śpie­wa z Pablopavo w Ludzikach.

Earl Jacob – Warto rozrabiać

Earl Jacob repre­zen­tu­je war­szaw­ski puls, ulicz­ne reg­gae, jest współ­pra­cow­ni­kiem Pablopavo. Teraz debiu­tu­je jako arty­sta solo­wy, z wła­sny­mi pio­sen­ka­mi i zespo­łem. Brzmieniowo bli­żej mu do tra­dy­cyj­nych jamaj­skich brzmień niż do elek­tro­nicz­nej nowoczesności.