Menu Zamknij

Tag: Ed Wood

Ed Wood – Post-Mortem Lovers

Na swo­je dzie­się­cio­le­cie znów roz­krę­ca się bez­cen­na war­szaw­ska fir­ma Lado ABC. Po cichu uka­za­ła się goto­wa od pół­to­ra roku dru­ga pły­ta Eda Wooda. Nazwisko reży­se­ra fil­mo­we­go nazy­wa­ne­go naj­gor­szym w histo­rii słu­ży za nazwę zespo­łu w skła­dzie per­ku­sja i gitara.