Menu Zamknij

Tag: EMI

Sofa – Hardkor i disko

Tytuł nawią­zu­je do nie­śmier­tel­nej fra­zy Molesty: „Armagedon jest bli­sko, przyjdź do nas na boisko, tu hard­kor nie disko”. Sofa wywo­dzi się wła­śnie z hip-hopu, soulu, czar­nej muzy­ki. Mogą pań­stwo znać ich kon­cer­tów­kę z O.S.T.R.-em. Grali z nim – według słów rape­ra – „żywy hip-hop, czy­li jazz”.

Rita Pax – Rita Pax

Ostatnio sły­szy się o powro­cie Sistars, duet sióstr Przybysz. Na razie Paulina Przybysz daje fanom pły­tę kolej­ne­go po Pinnaweli pro­jek­tu – Rity Pax. Nie jest to album aż tak bez­kom­pro­mi­so­wy jak jego okład­ka. Przybysz po pro­stu wywa­li­ła kom­pu­ter i się­gnę­ła po praw­dzi­we instrumenty.

Blondie – Panic Of Girls

Jeszcze jed­no powtór­ne przyj­ście. Nowojorskie Blondie dwa mie­sią­ce po pre­mie­rze euro­pej­skiej ma pre­mie­rę nowej pły­ty w Stanach. Znów wie­le lat minę­ło od poprzed­nie­go albu­mu zespo­łu Debbie Harry, ale jed­no się nie zmie­nia: na ich pły­tach zawsze było kil­ka dobrych sin­gli i spo­ro sła­bych, nie­po­trzeb­nych kompozycji.