Menu Zamknij

Tag: Enterprise

Moodoid – Le Monde Möö

Tę fran­cu­ską gru­pę pole­ca­ła mi sama Laetitia Sadier ze Stereolab. „Zabierają cię w podróż, z któ­rej wra­casz jako inna oso­ba. Najbardziej jed­nak poru­sza mnie to, że w ich muzy­ce jest sza­cu­nek dla życia, dla miło­ści do przy­ro­dy. Ich muzy­ka pocho­dzi od Erosa, a nie Tanatosa. Kieruje nimi instynkt życia, a nie instynkt śmier­ci” – tłumaczyła.