Menu Zamknij

Tag: Fair Weather Friends

Searching For Calm – Right to Be Forgotten

Rzadkość w kata­lo­gu nie­stru­dzo­nej wytwór­ni ForTune, wyda­ją­cej głów­nie arty­stów z jaz­zo­wej sce­ny impro­wi­zo­wa­nej – oto album ze świa­ta gita­ro­we­go cię­ża­ru. Na swo­jej trze­ciej pły­cie Searching For Calm odda­je hołd muzy­ce gita­ro­wej róż­nej pro­we­nien­cji, ale jest też miej­sce na frag­men­ty nie­mal jazzowe.

Fair Weather Friends – Hurricane Days

Odważny debiut kwar­te­tu z Czeladzi zna­ne­go z hitu „Fortune Player”. Zespół przy­pły­nął do słu­cha­czy na tej fali co nasto­lat­ki z The Dumplings czy wcze­śniej łódz­kie trio Kamp! Warto wyło­wić „Hurricane Days” z mno­go­ści elek­tro­nicz­nych płyt, bo pierw­sza pły­ta Fair Weather Friends jest peł­na kapi­tal­nych piosenek.