Menu Zamknij

Tag: Fertile Hump

Fertile Hump – Dead Heart

Prawdziwy rock and roll – blu­eso­wy, korzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Magdę Kramer i pozo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tomka Szkielę z The Stubs. Kłania się natu­ral­ny opo­wia­dacz Jack White, a z dru­giej stro­ny – życie rodzin­ne a la polonaise.

Fertile Hump – EP

Te led­wie 11 minut wyda­nych na pły­cie CD, kase­cie i winy­lu nagra­ło tro­je ludzi. Tomek gra tu na gita­rze i śpie­wa znacz­nie mniej niż w The Stubs. Główną woka­list­ką jest Magda, też gra­ją­ca na gita­rze. Skład uzu­peł­nia per­ku­si­sta Maciek (gra­ją­cy m.in. w Hard To Breathe i Test Prints).