Menu Zamknij

Tag: Fire

Guided By Voices – Let’s Go Eat The Factory

Amerykański gita­ro­wy nie­zal, jaki zna­my od lat. Muzyka tak nie­chluj­nie zagra­na, że aż praw­dzi­wa. Gitary buczą i rzę­żą, pio­sen­ki są tyl­ko szki­ca­mi, moż­na się zży­mać na ich nie­do­pra­co­wa­nie, ale są prze­cież mani­fe­stem: patrz­cie, to wła­śnie jest pro­sto z ser­ca, peł­ne emo­cji i zaangażowania.