Menu Zamknij

Tag: Fonografika

Besides – We Were So Wrong

Zespół Besides nabrał ostat­nio wia­tru w żagle dzię­ki zwy­cię­stwu w zeszło­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu „Must Be The Music” słu­żą­ce­go do wyła­nia­nia mło­dych talen­tów. Album dato­wa­ny na rok 2013 po tele­wi­zyj­nych wystę­pach kwar­te­tu z Brzeszcz wró­cił więc do sprzedaży.

Underground – Mrowisko

Większość mate­ria­łu to nie­ste­ty zwrot­ka, refren, zwrot­ka, przej­ście, i jesz­cze raz, a póź­niej przej­ście od cza­py. Można i tak, to wciąż popu­lar­na meto­da tłu­cze­nia kawał­ków na kilo­me­try. Najgorsze jest jed­nak to, że w ska­li całe­go tego wydaw­nic­twa domi­nu­je jed­na ryt­mi­ka. Mimo bucha­ją­cej z pie­ców ener­gii „Mrowisko” jest świet­nym środ­kiem nasen­nym. W tej sytu­acji uwa­gę przy­ku­wa­ją teksty.