Menu Zamknij

Tag: ForTune

Graal – Czarne 13

Długo ocze­ki­wa­ny album zespo­łu trę­ba­cza Antoniego „Ziuta” Gralaka (karie­ra od Tie Break po YeShe). Nagrania w więk­szo­ści powsta­ły jesz­cze w 2011 roku w ana­lo­go­wym stu­diu w Rogalowie, pod okiem Wojcka Czerna.

Searching For Calm – Right to Be Forgotten

Rzadkość w kata­lo­gu nie­stru­dzo­nej wytwór­ni ForTune, wyda­ją­cej głów­nie arty­stów z jaz­zo­wej sce­ny impro­wi­zo­wa­nej – oto album ze świa­ta gita­ro­we­go cię­ża­ru. Na swo­jej trze­ciej pły­cie Searching For Calm odda­je hołd muzy­ce gita­ro­wej róż­nej pro­we­nien­cji, ale jest też miej­sce na frag­men­ty nie­mal jazzowe.