Menu Zamknij

Tag: Fugazi

Fugazi – First Demo

Nawet naj­sław­niej­szy zespół alter­na­ty­wy kie­dyś zaczy­nał. Ta sła­wa jest nie­ty­po­wa: nie pole­ga­ła na zro­bie­niu karie­ry w MTV i pod­pi­sa­niu umo­wy z kon­cer­nem, lecz na kon­se­kwent­nym odma­wia­niu wej­ścia w show-biz­nes i trzy­ma­niu się DIY (zrób to sam).

Kristen – demo 1998

Na pro­fi­lu Kristen ostat­nio wysko­czy­ła nowa rzecz – nagra­nie demo z 1998 roku, pięć zwię­złych nume­rów. Zupełnie tacy jak teraz, ale inni. Na tale­rzu, wprost, śmia­ło poka­zu­je się tu zespół, któ­ry w cią­gu kolej­nych kil­ku­na­stu lat zna­lazł wła­sny język. Brzmienie. Lirykę. Ewenementalny i waż­ny skład.