Menu Zamknij

Tag: Furia Futrzaków

Furia Futrzaków – Kalejdoskop EP

Elektroniczny pop z momen­ta­mi nade­kspre­syj­ną woka­list­ką Kingą Miśkiewicz. To żona Michała Hoffmanna, lide­ra Afro Kolektywu – nale­ży zazna­czyć, że jej śpie­wa­nie przy­cho­dzi ze znacz­nie więk­szą łatwo­ścią. Teksty rów­nież są napi­sa­ne lżej­szą ręką, co pasu­je do eks­pre­sji Furii Futrzaków.