Menu Zamknij

Tag: Gaba Kulka

Gaba Kulka – Kruche

Mało kto popie­ra talent taką pra­cą jak ona. 36-let­nia Kulka wszyst­ko dopi­na na ostat­ni guzik: od kom­po­zy­cji po pro­duk­cję. Dlatego po cichu liczy­łem na to, że się­gnie po coś z reper­tu­aru Davida Bowiego. Kto, jak nie ona?

Gaba Kulka – The Escapist

Finalistka Nagrody Nike Patrycja Pustkowiak uwa­ża, że ksią­żek nie powin­ni pisać ludzie przed trzy­dziest­ką. Coś podob­ne­go odczu­wam czę­sto w sto­sun­ku do muzy­ki. Po zeszło­rocz­nym albu­mie z prze­rób­ka­mi cudzych pio­se­nek Gaba Kulka wra­ca z pierw­szym autor­skim mate­ria­łem wyda­nym po trzydziestce.