Menu Zamknij

Tag: Grabek

Grabek – Duality

Poznań lirycz­ny, ale nie oni­rycz­ny. W tytu­ło­wej dwo­isto­ści zain­te­re­so­wań Grabka cho­dzi o to, że ten nie­zły woka­li­sta akom­pa­niu­je sobie skrzyp­ca­mi (koja­rzą się ludo­wo) i elek­tro­ni­ką (miej­sko).